:: بایگانی بخش ادب، هنر و فرهنگ: ::
:: زندگی را طی کن ... - ۱۳۹۰/۲/۳۱ -
:: خدایا - ۱۳۸۸/۱۲/۹ -
:: باران باش - ۱۳۸۸/۱۲/۹ -
:: خدایا آن گونه - ۱۳۸۸/۱۲/۹ -
:: خداحافظی یک نابغه - ۱۳۸۸/۶/۳۱ -
:: چیزی که من آموختم - ۱۳۸۷/۱۲/۷ -
:: بهترین ِ بهترین ِ من ... - ۱۳۸۷/۱۲/۳ -
:: آدمی پرنده نیست - ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ -
:: گاه آرزو می کنم - ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ -
:: من باور دارم - ۱۳۸۷/۹/۱۰ -
:: چند دقیقه دیگر ... - ۱۳۸۷/۸/۶ -
:: قربانی یک سوء تفاهم - ۱۳۸۷/۷/۲۵ -
:: پرواز کن .. - ۱۳۸۷/۷/۱۹ -
:: و باز تنهاییم ... - ۱۳۸۷/۷/۱۳ -
:: کدامین پل در کجای جهان شکسته است - ۱۳۸۷/۵/۲۱ -
:: نقطه قوت= نقطه ضعف - ۱۳۸۷/۵/۱۵ -
:: عشقبازی به همین آسانی ست - ۱۳۸۷/۴/۳۰ -
:: این لحظه مرا چه هدیه خواهد داد - ۱۳۸۶/۱۰/۹ -
:: انسان زاده شدن - ۱۳۸۶/۱۰/۴ -
:: رفتن - ۱۳۸۶/۸/۱۹ -
:: بوی نان - ۱۳۸۶/۸/۱۹ -
:: کویر - ۱۳۸۶/۸/۱۹ -
:: مگر از زندگی چه می خواهید - ۱۳۸۶/۵/۹ -
:: زنده باش - ۱۳۸۶/۵/۱ -
:: همیشه منتظر غیر منتظره ها باش - ۱۳۸۶/۴/۵ -
:: پرواز - ۱۳۸۶/۲/۳۱ -
:: بنگر که چگونه می‌افتی - ۱۳۸۶/۲/۲۶ -
:: اوج پرواز - ۱۳۸۶/۲/۲۶ -
:: تلخ و شیرین - ۱۳۸۶/۲/۲۶ -
:: امتحان ریشه ها - ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ -
:: باغبان کرده فراموش که ... - ۱۳۸۵/۹/۲۵ -
:: رنگین کمان - ۱۳۸۵/۹/۱۱ -
:: نیکی و بدی - ۱۳۸۵/۷/۳ -
:: در روزگاران پیشین... - ۱۳۸۵/۷/۲ -
:: من از خدا خواستم - ۱۳۸۵/۶/۲۷ -
:: در جست و جوی خداوند - ۱۳۸۵/۶/۲۷ -
:: خدا - ۱۳۸۵/۶/۲۷ -
:: عاشقانه ترین آواز یک کلاغ - ۱۳۸۵/۶/۲۱ -
:: لطف بی منت - ۱۳۸۵/۶/۱۳ -
:: نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا ... - ۱۳۸۵/۵/۳۰ -
:: سرافراز خواهید بود اگر... - ۱۳۸۵/۵/۳۰ -