اطلاع رسانی

*اطلاع رسانی*
شماره کارت تجارت به نام(مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت)درسیستم بانک تجارت تغییریافت.

👇🏻شماره حساب جدید👇🏻

5859837000523486

AWT IMAGE