با بال شکسته پر گشودن هنر است.

مددجویان کم توان ذهنی بعد از طی مراحل پذیرش و ارزیابی های اولیه بر اساس میزان توانایی های جسمی و ذهنی با هدف توانبخشی حرفه ای در کارگاههای حرفه آموزی مرکز جامع توانبخشی معلولان ذهنی عمل پذیرفته می شوند.
 

با بال شکسته پر گشودن هنر است،این را همه پرندگان میدانند.
بزرگترین گناه زندگی این است که بالهایت را برای پروازنگشائی و همواره بر روی زمین بخزی.

هیچگاه کوری را ، به خاطر آرامش تحمل نکن .

کشتی ها در بندرگاه در امانند اما کشتی برای این کار ساخته نشده .

هر زمان که عشق اشارتی به شما کرد در پی او بشتابید هر چند راه او سخت و ناهموار باشد .

طبیب عشق مسیحا دمست و مشفق لیک چو در تو درد نبیند که را دوا کند...

AWT IMAGE