اهداف ما

در این بخش به معرفی و امکانات مراکز توانبخشی که با این موسسه همکاری دارند و یا تحت نظر این موسسه فعالیت می کنند خواهیم پرداخت.

این بخش به زودی تکمیل می گردد...